Live Streaming

Vietnamese Schedule

Thời gian Nội dung chương trình
0000 - 0030 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
0030 - 0100 Học hỏi Kinh thánh
0100 - 0130 Câu chuyện gia đình
0130 - 0200 Nói với giới trẻ
0200 - 0300 Thánh ca
0300 - 0330 Lẽ Sống
0330 - 0400 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
0400 - 0430 Học hỏi Kinh thánh
0430 – 0500 Phút cầu nguyện
0500 – 0530 Bài giảng Chúa nhật
0530 – 0600 Câu chuyện gia đình
0600 – 0630 Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
0630 – 0700 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0700 – 0730 Lẽ Sống
0730 – 0800 Nói với giới trẻ
0800 – 0830 Học hỏi Kinh thánh
0830 – 0930 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0930 – 1000 Bài giảng Chúa nhật
1000 – 1030 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1030 – 1100 Phút cầu nguyện
1100 – 1130 Tin tức và thời sự
1130 - 1200 Câu chuyện gia đình
1200 – 1230 Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
1230 – 1330 Thánh ca
1330 – 1400 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1400 – 1430 Nói với giới trẻ
1430 – 1500 Lẽ Sống
1500 – 1530 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
1530 – 1600 Tin tức và thời sự
1600 – 1630 Phút cầu nguyện
1630 – 1700 Học hỏi Kinh thánh
1700 – 1730 Bài giảng Chúa nhật
1730 – 1800 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1800 – 1830 Lẽ Sống
1830 – 1900 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1900 – 1930 Nói với giới trẻ
1930 – 2000 Câu chuyện gia đình
2000 – 2100 Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2100 – 2130 Giờ Lòng Chúa Thương Xót
2130 – 2200 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
2200 – 2300 Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2300 – 2330 Bài giảng Chúa nhật
2330 – 0000 Phút cầu nguyện

RVA Mission, Vision and Values

RVA Mission, Vision and Values

RVA History